จากมิลานถึงเนเปิล สุทธิชัย คุณาเจริญ

ISBN:

Published: December 1997

Paperback

200 pages


Description

จากมิลานถึงเนเปิล  by  สุทธิชัย คุณาเจริญ

จากมิลานถึงเนเปิล by สุทธิชัย คุณาเจริญ
December 1997 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, RTF | 200 pages | ISBN: | 5.12 Mb

บันทึกการเดินทางในอิตาลี ทีสอดแทรกความเปนนักคิดของผูเขียนทีไมไดทองเทียวผานไปแตละสถานทีอยางผิวเผินฉาบฉวย นอกเหนือจากนี ดวยตัวตนของสิทธิชัย คุณาเจริญทีมีพืนฐานเปนสถาปนิก สิงทีผูอานจะไดอีกประการหนึงนันกคือเรืองราวของสิงกอสรางทีนาตืนตาหลายๆแหงของอิตาลีMoreบันทึกการเดินทางในอิตาลี ที่สอดแทรกความเป็นนักคิดของผู้เขียนที่ไม่ได้ท่องเที่ยวผ่านไปแต่ละสถานที่อย่างผิวเผินฉาบฉวย นอกเหนือจากนี้ ด้วยตัวตนของสิทธิชัย คุณาเจริญที่มีพื้นฐานเป็นสถาปนิก สิ่งที่ผู้อ่านจะได้อีกประการหนึ่งนั่นก็คือเรื่องราวของสิ่งก่อสร้างที่น่าตื่นตาหลายๆแห่งของอิตาลี รากฐานทางสถาปัตยกรรมของโรมันที่ครอบคลุมอยู่ด้วยประวัติศาสตร์ โบราณคดี วิถีชีวิต และวัฒนธรรมทั้งที่ล่มสลายไปและที่ยังดำรงอยู่ในปัจจุบันEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "จากมิลานถึงเนเปิล":


zespol-belcanto.pl

©2014-2015 | DMCA | Contact us